جستجو و مقایسه: پخش بلوری و دی وی دیReset
 فرمت ذخیره
 ویژگی تصویر
 ویژگی صوتی
 سایر
BD-D5900
SMART HUB
BD-D6500
SMART HUB
BD-D7500
SMART HUB
8,9 DVD-C9595
خروجی Component
8,9 DVD-C9800
USB ۲.۰ Port
8,9 DVD-C9850
USB ۲.۰ Port
BD-C5500
بلوری پلیر
6,11 BD-C6900
بلوری پلیر
11 BD-C7500
بلوری پلیر
DVD-P9191
خروجی Component