جستجو و مقایسه: ماشین لباسشوییReset
 ظرفیت
 دور موتور
 ویژگی های فنی
 سایر
2,7,12,15 1240
۷ کیلو(ecobubble)
3,8,12,15 1420
۸ کیلو(ecobubble)
2,8,12,15 1432
۷ کیلو (ecobubble)
8,12 149
۹ کیلو (ecobubble)
3,8,12,15 1492(Combo)
۸/۵ کیلو(ecobubble)
3,8,12,15 F14
۸کیلو(ecobubble)
2,16 11F
۷ کیلو
1,7 B1228
۶ کیلو
2,7,12,15 J1238
۷ کیلو
T90
۶ کیلو
11G
۷ کیلو
12B
۸ کیلو
14B
۱۰ کیلو
B1225
۶ کیلو
1 B1230
۶ کیلو(ecobubble)
J1235
۷ کیلو(ecobubble)
1 J1245
۶ کیلو(ecobubble)
J1435
۷ کیلو
Q1450
۸ کیلو
2,7,12 J1250
۷ کیلو(ecobubble)
2 J1430
۷ کیلو(ecobubble)
2,8 J1440
۷ کیلو(ecobubble)
5,8 H145
۱۲ کیلو(ecobubble)
3,8 Q1455
۸ کیلو(ecobubble)
1,6 B1022
۶ کیلو
3,8,9 140
۸ کیلو
2,3,8,11 1495
۸ کیلو